Εταιρικό Ομόλογο

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εκδότριας

Καταστατικό της Εγγυήτριας

Πρακτικά της από 19.01.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εκδότριας που αποφάσισε την παρούσα έκδοση ΚΟΔ και εξειδίκευσε τους όρους του.

Πρακτικά της από 19.01.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εγγυήτριας που αποφάσισε την παροχή εγγύησης στο πλαίσιο της παρούσας Έκδοσης ΚΟΔ και εξειδίκευσε τους όρους της Εγγύησης.

Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου για την Εκδότρια, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «E. Ioannides & Associates LLC»

Έκθεση Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου για το ΚΟΔ, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Διεθνές Πρότυπο 4400

Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Διεθνές Πρότυπο 3000

Εκθέσεις αποτίμησης της Arrow Valuations για τα υπό εξαγορά Πλοία.

Εκθέσεις αποτίμησης της Howe Robinson για τα υπό εξαγορά πλοία.