Εγγυήτρια

Τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Safe Bulkers Inc., είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

H επαγγελματική διεύθυνση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Safe Bulkers Inc., της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι η Apt. D11 Les Acanthes 6 Avenue des Citronniers MC98000 Monaco, τηλ.: +30 211 1888 400.

Το συμβούλιο της Εγγυήτριας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς Ι

Πρόεδρος, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙ

Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙΙ

Επιχειρησιακός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς Ι

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙΙ

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς Ι

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers Inc., απαρτίζεται από επτά μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Safe Bulkers Inc., ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό (By-laws). Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Safe Bulkers Inc., δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών, ούτε να υπερβαίνει τα δεκαπέντε μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers Inc., διαιρείται σε τρεις σειρές και η κατάταξη των μελών του σε σειρές γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων θανάτου, παραίτησης, συνταξιοδότησης, αποκλεισμού ή απομάκρυνσης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, κάθε μέλος εκλέγεται για πλήρη τριετή θητεία ανά Σειρά και ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του έως την ετήσια συνέλευση των μετόχων για το έτος, εντός του οποίου λήγει η θητεία του και μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Franc Sica, Ole Wikborg και Χρήστος Μεγάλου έχουν χαρακτηρισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.

Η Safe Bulkers Inc., είναι «αλλοδαπός ιδιώτης εκδότης» (foreign private issuer ή «Αλλοδαπός Εκδότης») σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. και τους κανόνες του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης (New York Stock Exchange – NYSE) και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με ορισμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούνται από αμερικανικές και μη ελεγχόμενες εταιρείες στα πρότυπα του NYSE.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Safe Bulkers Inc., έχει υιοθετήσει μια σειρά βασικών εγγράφων περί εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής Δεοντολογίας για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους,
• τον Κανονισμό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών,
• τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ως άνω έγγραφα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Safe Bulkers Inc. δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.safebulkers.com.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Safe Bulkers Inc. απαρτίζεται από τον κ. Ole Wikborg, τον κ. Χρήστο Μεγάλου και τον κ. Frank Sica, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Safe Bulkers Inc.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών απαρτίζεται από τον κ. Χρήστο Μεγάλου, τον κ. Frank Sica και τον κ. Ole Wikborg, ο οποίος είναι πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Safe Bulkers Inc.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Safe Bulkers Inc. προβαίνουν σε διαρκή επανεξέταση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση της Safe Bulkers Inc., με τους εφαρμοστέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.