Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της Safe Bulkers Participations PlC (η ”Εταιρεία”) συστάθηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4706/2020 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και ισχύει, με την από 06.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020.

Πρωταρχική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι:

α) να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) να παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

δ) να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,

ε) να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία, και

στ) να είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και να προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ως τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 06.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με μονοετή θητεία μέχρι την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους και αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως μέλη με την από 07.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 07.10.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Ανδρέας Χριστοφίδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Άννα Φραγκούλη του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον Υπέρ-Κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» και στον Κλάδο «Θαλάσσιες Μεταφορές», (β) δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της είναι ανεξάρτητα και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα, (γ) τουλάχιστον ένα (1) μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, ήτοι, ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης και (δ) ο Πρόεδρος είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Συνοπτικά, τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

1. O κ. Ανδρέας Χριστοφίδης διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Από το 2014 είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Granfeld Wealth Management Ltd, ένα από τα μεγαλύτερα Family Office στη Κύπρο ενώ τη περίοδο 2006-2014 διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής στη Credit Suisse AG στη Ελβετία και Μονακό, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο παγκόσμιο τομέα επενδύσεων και στο τομέα των πρώτων υλών που δραστηριοποιείται η Εκδότρια. Έχει πλούσια εμπειρία σαν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ελληνικής Τράπεζας ΔΕ Λτδ στη Κύπρο (2015-2020). Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα επιτροπής ελέγχου, στην παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων, στη ανάλυση και διαχείριση κίνδυνων στο ναυτιλιακό τομέα και γενικά στις συνθήκες ναυτιλιακής αγοράς που δραστηριοποιείται η Εκδότρια. Ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης κατέχει BSc in Economics από το London School of Economics, Master in Economics από το πανεπιστήμιο Bocconi του Μιλάνου και MBA από το INSEAD.

2. Ο κ. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης, Καθηγητής, διαθέτει τριακονταετή εμπειρία στην τεχνολογία των ναυτικών μηχανών, στην βελτιστοποίηση της αποδόσεως τους και στις επιπτώσεις της καύσεως των ναυτιλιακών καυσίμων στο αέριο και θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον διαθέτει δεκαετή εμπειρία στην διοίκηση ναυτιλιακών εταιρειών/οργανώσεων μέσω της συμμετοχής του στον Όμιλο Αγγελικούση ως Διευθυντής και Μέλος του Συμβουλίου (2014-17) και στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος (2020- ) ως Μέλος του Συμβουλίου. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε συντονιστής και ομιλητής πολλών ναυτιλιακών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετιζόμενων με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ και της ΕU. Υπήρξε Πρέσβης της Ελλάδος για Ενεργειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες (2012-14) και πρόσφατα εξελέγη Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών ως αντιπρόσωπος της ναυτιλίας καθώς και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας. Ο καθηγητής Αρκουμάνης είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού (ΜS) στην Μηχανική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο Imperial College, ανωτέρου Διδακτορικού (DSc) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και τιμητικού Διδακτορικού από το Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπιστήμια της Κίνας, Ιαπωνίας και Ρωσίας.

3. Η κ. Άννα Φραγκούλη είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018. Από το έτος 2019 εργάζεται ως Εμπορικός Διαχειριστής πλοίων ξηρού φορτίου στη διαχειρίστρια εταιρεία Safe Bulkers Management LTD της Safe Bulkers. Inc., στην Κύπρο. Προηγουμένως, η κυρία Φραγκούλη είχε διατελέσει υπεύθυνη για την εμπορική λειτουργία 10 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και απαιτήσεων, στην Εταιρεία Dry Bulk Commercial Operator, Safety Management Overseas S.A. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις σημαντικών δρωμένων και συνεδρίων σχετικά με την Ναυτιλιακή βιομηχανία και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και υποτροφίες (μεταξύ άλλων, από την Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών). Η κυρία Φραγκούλη γνωρίζει την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα. Η κυρία Φραγκούλη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου LLM στη Ναυτιλιακή Νομική από το City University of London, με κύρια πεδία σπουδών την ναυτική ασφάλιση, τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, το ναυτικό δίκαιο, τη διεθνή εμπορική διαιτησία και το διεθνές εμπορικό δίκαιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 08.10.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και με την από 11.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Για ερωτήσεις σχετικά με το εάν μια κατάσταση παραβιάζει οποιoδήποτε ισχύοντα νόμο, κανόνα, κανονισμό ή πολιτική της εταιρείας ή για να αναφερθεί πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά που σχετίζεται ή εμπλέκει την εταιρεία, μπορείτε να απευθυνθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή επικοινωνίας αναφορών της εταιρείας στη διεύθυνση:
 
hotline@safebulkers.cy