Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι τριμελής, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Safe Bulkers Participations Plc., σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 έως 5, του Ν.4706/2020. Κύρια αποστολή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020:

1. Η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και τη σύνταξη και έλεγχο της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών.

2. Η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του και η διασφάλιση ότι η σύνθεση, η οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Safe Bulkers Participations Plc .

H Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μέλη με θητεία τριών (3) ετών. Κατ’ εξαίρεση, tα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 06.10.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Safe Bulkers Participations Plc , με θητεία έως την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Safe Bulkers Participations Plc.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Safe Bulkers Participations Plc, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 06.10.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης του Χριστόφορου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
2. Ανδρέας Χριστοφίδης του Κωνσταντίνου, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Άννα Φραγκούλη του Ευάγγελου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή́ Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει και εφαρμόζει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 06.10.2021 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και με την από 11.10.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Safe Bulkers Participations Plc και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της.