Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της, η Safe Bulkers Participations PlC (η ”Εταιρεία”) διοικείται απο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μπορούν να παραμείνουν στην θέση τους μέχρι την πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση θα εκλεγούν νέα ή/και θα επανεκλεγούν τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία τριών (3) ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο (2) ανεξάρτητα μέλη. Με την λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.