Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ορισθεί βάσει της γραπτής απόφασης των υπογραφόντων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εκδότριας στις 5 Οκτωβρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Τα Μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου:

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.